dilluns, 31 de maig del 2010

Absoluta inseguretat jurídica

El DOGC d’avui publica el decret llei de la retallada que promou el govern de la Generalitat, però, pel que fa a l’escola concertada, tot i repetir de manera més o menys textual l’acord de govern anunciat dissabte, no apunta el procediment jurídic en base al qual es prendrà la mesura i tot sembla en mans del departament d’Educació. Això és el que llegim en l’article 2 del decret llei:
2. L'import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament de concerts educatius, en la part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat, experimentarà, en el marc dels acords d'analogia retributiva i a partir de l'1 de juny del 2010, una reducció anàloga a la prevista per al personal funcionari docent no universitari, sense que l'import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal públic amb condicions equivalents.
4. Els departaments i entitats competents per raó de la matèria, en l'àmbit de les seves respectives competències i, en especial, en relació amb els pagaments delegats, han d'adoptar de manera immediata les mesures necessàries per implementar el que es disposa en els apartats anteriors d'aquest article.
Segueixen planant, doncs, totes les ombres sobre la legalitat de la mesura. Ara toca pronunciar-se al departament d'Educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada